4. TUNTIOPETTAJIEN TYÖSUHDE

4.1. Työsopimus ja palkka
4.2 Työterveyshuolto ja sairauspoissaolot
4.3 Työtapaturmat
4.4 Matkakorvaukset
4.5 Työ- ja palkkatodistukset
4.6 Rikosrekisteriote
4.7 Työsuojelutoimikunta

 

4.1. Työsopimus ja palkka

Tuntiopettajien työsuhteessa sovelletaan työsopimuslain yksityisen opetusalan työehtosopimusta. Työehtosopimuksen mukaan tuntiopettajan tehtäviin kuuluu mm. tuntien valmistelu, tuntien pito, tunteihin välittömästi liittyvät muut työt, sähköisen päiväkirjan huolellinen täyttäminen, opettajatapaamisiin osallistuminen sekä tarvittaessa näyttelyiden ja esiintymisten valmistelutyöt. Oppitunnin pituus on 45 minuuttia. Opetusta voidaan antaa kaksi oppituntia kerrallaan, jonka jälkeen on 15 minuutin tauko. Taukojen pitämisestä sovitaan ryhmän kanssa.

Yksityisen opetusalan palkkataulukko, tuntiopettajat (1.9.2022 alkaen).
Yksityisen opetusalan palkkataulukko, tuntiopettajat ( 1.10.2023 alkaen)

Työsopimukset toimitetaan ja allekirjoitetaan sähköisesti.

Tuntiopettajan työsopimus on määräaikainen, ja se tehdään syksyllä koko lukuvuodeksi suunniteltujen kurssien osalta. Kevätlukukaudella alkavista uusista
kursseista tehdään erillinen sopimus. Palkka maksetaan kuukauden 7. päivänä. Työehtosopimuksen mukainen tuntipalkka määräytyy koulutuksen ja opettajapätevyyden mukaan. Kun kursseista on sovittu koulutuspäällikön kanssa, lähetä todistusjäljennöksesi tietoturvallisesti rehtorille turvasähköpostina. Turvasähköpostiosoitteet löydät Tietoa kansalaisopiston opettajille – sivulta (salasana: Haulitorni).

Tilitiedot, osoite ja puhelinnumero toimitetaan suoraan palkanlaskentaan Tuula Vasalalle turvasähköpostina. Turvasähköpostiosoitteet löydät Tietoa kansalaisopiston opettajille -sivulta (salasana: Haulitorni). Verokorttia ei tarvitse toimittaa, vaan tiedot saadaan suoraan verottajalta.  Lomakorvaus on 9 % lukukauden aikana saadusta palkasta, ja se maksetaan lukukauden päättyessä viimeisen palkanmaksun yhteydessä, kun olet täyttänyt sähköisen päiväkirjan.

Jos olet opettanut Ahjolan kansalaisopistossa vähintään 5 tai 10 vuotta ja vähintään 50 tuntia lukukaudessa eikä sinulla ole muodollista opettajan pätevyyttä, voit anoa työkokemukseen perustuvaa kokemuslisää eli Ahjola-lisää.

4.2. Työterveyshuolto ja sairauspoissaolot

Tuntiopettajalle maksetaan sairausajalta palkkaa työsopimuslain ja yksityistä opetusalaa koskevan työehtosopimuksen säännösten mukaan. Sairausajalta maksettava palkka edellyttää virallista lääkärin tai terveydenhoitajan antamaa sairauslomatodistusta.

Jos alle 10-vuotias lapsesi sairastuu äkillisesti, opettajalla on oikeus sairasajan palkkaan 3 työpäivän ajan. Toimitathan lapsen sairaslomatodistuksen Tuula Vasalalle turvasähköpostilla. Turvasähköpostiosoitteet löydät Tietoa kansalaisopiston opettajille -sivulta (salasana: Haulitorni). Todistuksen saa soittamalla neuvolasta ja kouluterveydenhuollosta.

Alle 14 h viikossa opettavan tuntiopettajan sairastuessa kuukauden sisällä työsuhteen alkamisesta hän on oikeutettu saamaan 50 % sairausajan palkasta enintään 10 arkipäivältä. Oikeus sairauspäivärahaan alkaa, kun työt ovat alkaneet. Jos tuntiopettajan työsuhde on kestänyt vähintään kuukauden, hän on oikeutettu saamaan sairausajan palkan enintään 28 kalenteripäivältä. Sairausajan palkan maksamisen edellytyksenä on, että tuntiopettaja toimittaa opiston palkkahallintoon sairausajaltaan (myös sairastumispäivältä) hyväksyttävän todistuksen työkyvyttömyydestään. Toimita todistus palkkahallintoon viivytyksettä.

Yksityisen opetusalan TES / Oppilaitoskohtaiset määräykset / Kansalaisopistot (36 § 1-3)

Tuntiopettajalla on mahdollisuus käydä työterveyshoitajalla Medisportissa (Pispala, Pispalan valtatie 2 U, puh. 03 3142 0100 tai Kaukajärvi, Keskisenkatu 5, puh. 03 3143 8100, Pirkkala 050 339 0396 ). Työterveyshoitajalle on aina varattava aika etukäteen. Medisportissa on myös mahdollisuus opettajille maksuttomaan työterveyshoitajan etävastaanottoon, ja siihen varataan aika puhelimitse. Lääkärikäynnit eivät kuulu tuntiopettajien työterveyshuollon piiriin. Jos sairastat viikonloppuna, jolloin sinulla on opetusta, on mahdollista käydä työterveyshoitajan vastaanotolla vielä maanantaina. Halutessasi Medisportin työterveyshoitaja toimittaa sairauslomatodistuksesi suoraan Ahjolaan palkkahallintoon Tuula Vasalalle.

Sairastumisesta tulee ilmoittaa puhelimitse ensisijaisesti koulutuspäällikölle tai toimistoon 044 553 8400, arkisin klo 9-10 soitathan opistosihteereiden (Seija, Erja, Susanna) suoriin työnumeroihin. Sairaustapauksissa asiakaspalvelu hoitaa tiedottamisen opiskelijoille arkisin klo 9-15. Toimiston ollessa suljettuna opettaja huolehtii itse perumisviestien lähettämisestä opiskelijoille Hellewin kautta. Tuntien korvaamisesta sovitaan aina koulutuspäällikön kautta tai toimiston kanssa. Erityisryhmien opettaja tiedottaa ko. ryhmän toimipisteeseen muutoksista. Muutoksista tulee aina myös ilmoittaa Ahjolaan Marke Mäkiselle.

4.3 Työtapaturmat

Työtapaturman sattuessa työmatkalla tai työtehtävissä ota yhteyttä lääkäriin ja tarvittaessa esim. Acutaan ja ilmoita, että kyse on työtapaturmasta ja vakuutusyhtiö on Pohjola Vakuutus. Voit myös olla yhteydessä Pohjola Terveysmestari -palveluun p. 0100 5225 (avoinna joka päivä 7–23). Terveysmestari-palvelusta saat hoito-ohjeet ja tarvittaessa ohjauksen sopivaan hoitoon etälääkärille tai lähimpään Pohjola Sairaalaan
tai Pohjola Vakuutuksen kumppanin vastaanotolle. Ilmoita tapahtuneesta myös omalle koulutuspäälliköllesi ja palkkahallintoon (tuula.vasala(at)ahjola.fi). Tuula Vasala tekee vakuutusyhtiöön tapaturmailmoituksen, ja hänelle toimitetaan myös kuitit ostetuista lääkkeistä tai mahdollisista poliklinikkamaksuista (skannattuna tai paperisena), ellei niitä toimiteta hoitopaikasta suoraan vakuutusyhtiöön.

Myös muut läheltä piti –tilanteet, tapaturmat ja turvallisuuspoikkeamat raportoidaan matalalla kynnyksellä omalla lomakkeellaan: Ilmoitus turvallisuuteen liittyvästä poikkeustilanteesta

4.4 Matkakorvaukset

Matkakorvaus maksetaan julkisen kulkuneuvon taksojen mukaisesti tuntiopettajan asunnosta työpisteeseen siltä osin kuin matkan pituus ylittää 15 kilometriä. Täytä ja palauta tuntiopettajien matkalaskulomake palkkahallintoon heti kurssien päättymisen jälkeen. Oman auton käytöstä maksetaan korvausta vain erityistapauksissa, ja se korottaa kurssimaksua. Asiasta sovitaan etukäteen kurssisuunnittelun yhteydessä koulutuspäällikön kanssa. Oman auton matkakorvausta ei voi anoa jälkikäteen. Matkakorvaus maksetaan lukukauden päätyttyä. Poikkeuksena tästä ovat lyhytkurssit, joiden jälkeen matkakorvaus maksetaan, kun opettaja on toimittanut matkalaskun palkkahallintoon. Opettajan matkalaskulomake löytyy täältä  (tallenna matkalaskulomake, jotta voit täyttää sen sähköisesti).

4.5 Työ- ja palkkatodistukset

Tuntiopettaja saa pyynnöstä työtodistuksen toimistosta toimisto(a)ahjola.fi, 044 553 8400 ja palkkatodistuksen palkkahallinnosta (tuula.vasala(a)ahjola.fi, 044 553 8412). Myös työttömyyskassaa varten toimitettavan todistuksen viikkotunneista saa pyydettäessä palkkahallinnosta. Todistukset toimitetaan sähköisesti turvasähköpostilla n. viikon sisällä pyynnöstä opetuskauden aikana. Syyslukukaudella todistukset tulee tilata 6.12. mennessä, kevätlukukaudella toukokuun loppuun mennessä.

4.6 Rikosrekisteriote

Työnantajalla on velvollisuus pyytää rikosrekisteriote nähtäväksi ottaessaan ensi kerran henkilöä sellaiseen työsuhteeseen, johon kuuluu työskentelyä alaikäisten lasten kanssa ilman huoltajan läsnäoloa. Toimita rikosrekisteriote nähtäväksi oman opetusalueesi koulutuspäällikölle. Ahjolassa rikosrekisteriote tarkistetaan koulutuspäällikön pyynnöstä määräjoin. Tarkemmat tiedot otteen tilaamiseksi löydät täältä.

4.7 Työsuojelutoimikunta

Työsuojelu on työnantajan ja työtekijöiden välistä yhteistoimintaa, jolla huolehditaan siitä, että työpaikalla on turvallista ja terveellistä tehdä työtä. Työsuojelutoimikunnan toiminnan kehyksenä on lakisääteinen Työsuojelun toimintaohjelma, jota päivitetään säännöllisesti. Ahjolan työsuojelupäällikkö on toiminnanjohtaja Päivi Huuskonen. Ahjolan työsuojelutoimikunnassa toimii tuntiopettajien edustajana Sirkka Haavisto. Voit ehdottaa asioita toimikunnan käsiteltäväksi edustajan kautta sähköpostitse: sirkka.haavisto(a)gmail.com